Wymiana kotłów na paliwo stałe

Do końca roku 2023 mieszkańcy Przemyśla mieli obowiązek wymiany pozaklasowych kotłów na paliwo stałe, które mają od pięciu do dziesięciu lat. Obowiązek ten wynika z brzmienia zapisów uchwały Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2024 roku zakończył się dwuletni okres przejściowy, w czasie którego należało wymienić wszystkie kotły na paliwo stałe starsze niż dziesięć lat, lub które nie posiadały tabliczki znamionowej.

Kolejne znaczące daty dla wymiany stałych urządzeń grzewczych to:

  • 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji;
  • 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
     

Uchwała antysmogowa nie odnosi się do kotłów gazowych i olejowych, nie nakazuje również wymiany kotłów o parametrach klasy V oraz wyższych.

Odnośnie do ogrzewaczy pomieszczeń od 1 stycznia 2023 roku jest dopuszczone wyłącznie korzystanie z  urządzenie o sprawności cieplnej na poziomie minimum 80% lub takich które spełniają wymagania projektu.

W przypadkach, gdyby na kotle brak było umieszczonej jednoznacznej informacji co do roku produkcji kotła, przy jednoczesnym braku innych dokumentów uprawdopodabniających dokładną datę produkcji, skorzystać należy z zaleceń umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:

https://powietrze.podkarpackie.pl/

Wymiana starych urządzeń grzewczych na paliwo stałe jest obowiązkowa i podlega kontroli urzędników samorządów gminnych, w  tym Straży Miejskiej.  Urzędnik ma również prawo sprawdzić jakimi źródłami ciepła dysponują mieszkańcy. Niewpuszczenie urzędnika, bądź utrudnianie kontroli niesie za sobą konsekwencje prawne.

Zgodnie z art. 225 Kodeksu Karnego udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3. W wypadku dalszego utrudniania kontroli Strażnik Miejski może wezwać na miejsce funkcjonariuszy Policji.

Opublikował(a): Teresa Wojnarowicz Data publikacji: 12-03-2024 11:34 Modyfikował(a): Teresa Wojnarowicz Data modyfikacji: 12-03-2024 18:18

Na skróty