IOM, Uchodźcy z Ukrainy i polska Straż Miejska

Utworzona w 1951 roku, IOM jest częścią Systemu Narodów Zjednoczonych (oryginalnie: United Nations System) i stanowi wiodącą międzyrządową organizację w dziedzinie migracji.
Posiadając 175 państw członkowskich, kolejne 8 państw mających status obserwatora oraz biura w 171 krajach, IOM poświęca się promowaniu humanitarnych i zorganizowanych migracji na rzecz wszystkich. Robi to, udzielając wsparcia migrantom na całym świecie, opracowując skuteczne odpowiedzi na zmieniającą się dynamikę migracji oraz udzielając porad dotyczących polityki migracyjnej i odpowiednich dla niej rozwiązań.
Status IOM uznaje związek między migracją, a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym, a także prawo do swobodnego przemieszczania się.
 

Praca IOM skupia się na następujących trzech celach:

Ratowanie życia i ochrona osób w translokacji:  Aby zrealizować ten cel, IOM stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, godność i ochronę ludzi w najtrudniejszym wyzwaniu reagowania na kryzysy na świecie.

Prowadzenie rozwiązań dla przesiedleń: W odpowiedzi na ten postument, IOM stara się zmniejszyć ryzyka i skutki zmian klimatycznych, degradacji środowiska, konfliktów i niestabilności dla społeczności dotkniętych lub zagrożonych przesiedleniem.

Ułatwianie ścieżek dla regularnych migracji: Aby zrealizować ten cel, IOM priorytetowo traktuje podejścia całkowicie rządowe i całkowicie społeczne, aby bezpiecznie łączyć ludzi, towary, usługi, wiedzę i innowacje.

 

Według stanu na grudzień 2023 r. ponad 6 milionów uchodźców z Ukrainy uciekło do innych krajów z powodu wojny, która rozpoczęła się w lutym 2022 r. Ponad 950 000 z tych uchodźców żyje w Polsce. W obliczu nagłego napływu uchodźców polskie społeczeństwo i instytucje szybko zareagowały, aby wesprzeć nowo przybyłych Ukraińców, wprowadzając programy ochrony socjalnej, zbiorowe budownictwo mieszkaniowe oraz udzielając natychmiastowej pomocy osobom przekraczającym granicę z Ukrainą.

Polskie organy ścigania — w tym polska straż graniczna, Policja i Straż Miejska — odegrały kluczową rolę we wspieraniu ukraińskich uchodźców. Ponieważ konflikt trwa i wielu uchodźców mieszka w Polsce od ponad roku, istnieje potrzeba prowadzenia badań i programów w zakresie różnych aspektów umożliwiających trwałe rozwiązania — jednym z nich jest sposób, w jaki ukraińscy uchodźcy wchodzą w interakcje z polskim prawem i postrzegają polskie organy ścigania.

Znaczna populacja Ukraińców żyła w Polsce jeszcze przed wybuchem wojny, co oznacza, że interakcje polskich funkcjonariuszy organów ścigania z Ukraińcami i ich spostrzeżenia mogą dotyczyć zarówno uchodźców, którzy przybyli po, jak i migrantów, którzy przybyli przed lutym 2022 r.

Z punktu widzenia organów ścigania rozróżnienie, czy dana osoba jest uchodźcą, może być trudne, dlatego badamy również spostrzeżenia i doświadczenia ukraińskich migrantów, którzy mieszkali w Polsce przed wybuchem wojny (tj. tych, którzy żyli w Polsce przed lutym 2022 r.). Celem badania jest przedstawienie wglądu w interakcje, spostrzeżenia i potencjalne obszary wymagające poprawy w stosunkach pomiędzy Ukraińcami w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem populacji uchodźców) a polskimi organami ścigania (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej Straży Miejskiej).

W raporcie zawarto główne wnioski z badań IOM, a także zalecenia dotyczące zarówno współpracy polskich organów ścigania ze społecznościami ukraińskimi, jak i przyszłych programów pomocy humanitarnej.

Tekst  źródłowy: International Organization for Migration | IOM, UN Migration

PDFUchodzcy_z_Ukrainy_i_polska_Straz_Miejska_2023.pdf (2,13MB)

Opublikował(a): Teresa Wojnarowicz Data publikacji: 01-05-2024 02:46 Modyfikował(a): Teresa Wojnarowicz Data modyfikacji: 01-05-2024 02:46

Na skróty